TẠI SAO BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI JAVA (FORM)?


Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Tuyển dụng lập trình ứng dụng với Java”

Là mức lương khởi điểm của Lập trình viên ứng dụng với Java.

Là mức lương trung bình của Lập trình viên ứng dụng với Java năm 2015.

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI JAVA?

 • Đam mê với ngành công nghệ thông tin
 • Các bạn sinh viên có đam mê với ngành công nghệ thông tin
 • Mong muốn học hỏi, sẵn sàng học tập một cách nghiêm túc
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin như:
  • -Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu.
  • -Microsoft Sql Server.
  • -MySQL
  • -Lập trình hướng đối tượng với java

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI BACHKHOA-APTECH?

Công nghệ đào tạo hàng đầu

Phương pháp giảng dạy Blended Learning & AMEDA chú trọng kỹ năng thực hành.

Thực hành trên nền tảng Doanh nghiệp

Thực tập tại Trung tâm Phần mềm Bachkhoa-Software.

Môi trường học tập hợp chuẩn quốc tế

Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo

Bảo hành học tập trọn đời

Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

BẠN LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ SAU KHÓA HỌC?

Lập trình hướng đối tượng bằng java (Java core).

Tự tin tham gia các dự án Java, EE hàng triệu đô.

Tự tin ứng tuyển các vị trí lập trình Java của các công ty lớn như FPT, CMS, Viettel,…

Thời gian học: 100h
Nội dung khóa học
PHẦN 1 (JC): LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG JAVA (JAVA CORE)
 • Buổi 01: Java và Lập trình hướng đối tượng, Biến, Kiều dữ liệu
 • Buổi 02: Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất
 • Buổi 03: Sử dụng các cấu trúc điều kiện
 • Buổi 04: Sử dụng các cấu trúc lặp
 • Buổi 05 – 07: Lập trình hướng đối tượng
 • Buổi 08: Lớp trừu tượng
 • Buổi 09: Lớp giao diện
 • Buổi 10: Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi
 • Buổi 11: Các lớp tiện ích của java
 • Buổi 12: Xử lý ngoại lệ trong Java
 • Buổi 13: Lập trình đa luồng
 • Buổi 14: Nhập/xuất tệp tin
Buổi nội dung chi tiết
01

Java và Lập trình hướng đối tượng, Biến, Kiều dữ liệu

 • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn, biến mảng
02

Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất

 • Các toán tử và biểu thức
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
03

Sử dụng các cấu trúc điều kiện

 • If; if….else….; if…else if….
 • Switch …case
 • Thực hành: Lập trình giải quyết được một số bài toán liên quan đến kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh
04

Sử dụng các cấu trúc lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp for each
 • Các lệnh break, continue…
 • Thực hành: Lập trình giải quyết một số các bài toán liên quan đến lệnh lặp.
05
-
06
-
07

Lập trình hướng đối tượng

 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), từ khóa this, super,..
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức….
 • Thực hành: Viết các chương trình lập trình hướng đối tượng, kế thừa và thành thạo các kỹ thuật làm việc với các thành phần của lớp.
08

Lớp trừu tượng

 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
Buổi nội dung chi tiết
08
 • Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
09

Lớp giao diện

 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface
 • Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
10

Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi

 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Làm việc với lớp StringTokenizer
 • Thực hành: Viết các chương trình liên quan đến việc sử lý chuỗi thông qua các lớp được cung cấp trong java.
11

Các lớp tiện ích của java

 • Lớp Math, Date
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Các lớp khác thuộc gói java.util
 • Thực hành: Sử dụng các lớp tiện tích thuộc gói java.util, đặc biệt là các lớp quản lý tập hợp, danh sách,…
12

Xử lý ngoại lệ trong Java

 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
 • Thực hành: Viết được một số chương trình bẫy các lỗi ngoại lệ phát sinh trong quá trình chạy chương trình.
13

Lập trình đa luồng

 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.
 • Thực hành: Viết được các chương trình demo sử dụng kỹ thuật đa luồng.
14

Nhập/xuất tệp tin

 • Xử dụng các lớp trong gói java.io
 • Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng.
 • Thực hành: Viết được chương trình có thể đọc dữ liệu từ tệp hoặc ghi ra tệp.
PHẦN 2 (JC): LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA FORM VỚI SWING
 • Buổi 01: Swing & Các thành phần cơ bản của Swing
 • Buổi 02: Layout Managers
 • Buổi 03: Menu Components
 • Buổi 04: List And Panes
 • Buổi 05: Swing Advanced Component; Internationalization
 • Buổi 06: Networking
 • Buổi 07: Remote Method Invocation; JavaMail
Buổi nội dung chi tiết
01

Giới thiệu về Swing

 • Giải thích JFC và Swing.
 • Giải thích AWT
 • Những lợi ích khi sử dụng Swing với AWT
 • Giải thích kiến trúc MVC
 • Mô tả container và nhu cầu của nó
 • JFrame class và các phương thức của nó
 • JApplet class và các phương thức của nó
 • JPanel class và các phương thức để tạo và hiển thị
 • Mô tả các bước để tạo ứng dụng Swing từ Netbeans IDE

Các thành phần cơ bản của Swing

 • JScrollPane
 • JSlider
 • Các sự kiện của JSlider
 • JProcessBar – các sự kiện, các phương thức
 • Mô tả JFormatTextField, JEditorPane, JTextPane
 • ImageIcon, Border API
 • Dialog Box
 • Các kiểu khác nhau của JOptionPane
 • Jdialog
 • Thực hành: Lab 01 - Introduction to Swing - Basic Swing Components.pdf
02

Layout Managers

 • Sự cần thiết và mục đích của việc quản lý Layout
 • Giải thích các kiểu khác nhau của việc quản lý Layout
 • FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, CardLayout, GridBagLayout, BoxLayout, SpringLayout, GroupLayout
 • Dimenension class
 • Thực hành: Lab 02 - Layout Managers.pdf
03

Menu Components

 • Mô tả JMenuBar và các phương thức
 • Mô tả và giải thích JMenu, JMenuItem
 • JCheckBoxMenuItem, JRadioButtonItem
 • JPopupMenu và các phương thức
 • JFileChooser và cách sử dụng
 • JToolBar
 • Thực hành: Lab 03 - Menu Components.pdf
04

List And Panes

 • JCcolorChooser, cách tạo và sử dụng chúng
 • Các phương thức, sự kiện của JColorChooser
 • JList (Method, event,..)
 • JComboBox
 • JSplitPane
 • JTablePane
 • Thực hành: Lab 04 - Lists and Panes.pdf
Buổi nội dung chi tiết
05

Swing Advanced Component

 • Giải thích JTable
 • Làm thế nào để tạo JTable với custom data model
 • Các sự kiện với JTable
 • JTree (add, configure, display, event)
 • Khái niệm Drag and Drop
 • TranferHandler class
 • Import/Export data

Internationalization

 • Giải thích sự cần thiết của tính quốc tế hóa
 • Khái niệm về Localization
 • Định nghĩa Locale cho mỗi quốc gia
 • ResourceBundle
 • Formatting numbers, currencies, percentages,…
 • MessageFormat
 • Thực hành: Lab 05 - Advanced Swing Components Internationalization.pdf
06

Networking

 • Giải thích các khái niệm cơ bản về networking
 • Sử dụng TCP
 • URLConnection Class
 • Socket and ServerSocket
 • DataGram
 • Network Interface
 • Cookies
 • Thực hành: Lab 06 - Networking.pdf
07

Remote Method Invocation

 • Giới thiệu về RMI
 • Giải thích kiến trúc RMI
 • Giải thích từng bước để thực thi RMI
 • Mô tả JavaMail API
 • Mail protocols
 • Khái niệm về Session
 • Message
 • Xác định các bước để tạo và gửi message
 • Reding message
 • Replying message
 • Thực hành: Lab 07 - Remote Method Invocation - JavaMail.pdf
PHẦN 3 (DBSQL): THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • Buổi 01: Giới thiệu về SQL Server 2012 và mô hình dữ liệu; Tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng và các ràng buộc
 • Buổi 02 - 03: Thao tác với cơ sở dữ liệu
 • Buổi 0: Tạo và sử dụng View, Stored Procedure, Trigger
Buổi nội dung chi tiết
01

Giới thiệu về SQL Server 2012 và mô hình dữ liệu

 • Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu
 • Mô tả các cách tiếp cận để quản lý dữ liệu
 • Định nghĩa DBMS và các lợi ích
 • Giải thích sự khác nhau của các mô hình dữ liệu
 • Định nghĩa và giải thích RDBMS
 • Mô tả các thực thể, bảng và các tính chất của bảng
 • Định nghĩa và mô tả các thành phần của mô hình E-R
 • Giải thích ERD và cách sử dụng
 • Vẽ mô hình ERD
 • Mô tả kiến trúc của SQL Server 2012
 • Danh sách các phiên bản khác nhau của SQL Server 2012
 • Các tính năng mới trong SQL Server 2012
 • Kết nối trong SQL Server 2012
 • Thực hành: Lab 05 - Advanced Swing Components Internationalization.pdf

Tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng và các ràng buộc

 • Tạo và quản lý dữ liệu trong SQL Server 2012
 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong SQL 2012
 • Tạo và quản lý bảng trong cơ sở dữ liệu
 • Tạo các ràng buộc trên các cột trong bản
 • Thực hành:
Buổi nội dung chi tiết
02
-
03

Thao tác với cơ sở dữ liệu

 • Giới thiệu về T-SQL
 • Các loại câu lệnh khác nhau trong T-SQL
 • Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong T-SQL
 • Các phép toán trong T-SQL
 • Các loại câu lệnh DML (Select, Insert, Update, Delete)
 • Xử lý truy vấn nâng cao trong T-SQL
 • Thực hành:
04

Tạo và sử dụng View, Stored Procedure, Trigger

 • Định nghĩa views
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa views
 • Định nghĩa các thủ tục
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa thủ tục
 • Các thủ tục lồng nhau
 • Giải thích trigger
 • Các loại trigger khác nhau
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa trigger
 • Trigger lồng nhau
 • class="list-group-item">Xử lý truy vấn nâng cao trong T-SQL
 • Thực hành:
PHẦN 4 (JDBC): DATABASE WITH JAVA
 • Buổi 01: Các khái niệm JDBC
 • Buổi 02 Những tính năng mới của JDBC (4.0, 4.1, 4.2)
 • Buổi 0: Review (Swing, Database, JDBC)
Buổi nội dung chi tiết
01

Các khái niệm JDBC

 • Giải thích kiến trúc JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu
 • Giải thích cách tạo ra ứng dụng JDBC
 • Giải thích các tạo các truy vấn và các loại truy vấn khác nhau.
 • Xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng JDBC
 • Sử dụng các thủ tục, các giao dịch
 • Mô tả Rowsets
 • Giải thích JDBCRowSet và CacheRowSet
 • Thực hành: Lab 01 - JDBC Concepts - Features of JDBC 4.0 and JDBC 4.1.pdf
Buổi nội dung chi tiết
02

Những tính năng mới của JDBC (4.0, 4.1, 4.2)

 • Giải thích Auto loading trong JDBC và các tính năng tăng cường trong quản lý kết nối.
 • Mô tả ResultSet và các tính năng tăng cường trong xử lý ngoại lệ của SQL.
 • Giải thích sự hỗ trợ RowID, Large Data Object.
 • Mô tả lớp giao diện RowsetFactory và RowsetProvider.
 • Mô tả JoinRowset, WebRowset và FilteredRowset.
 • Thực hành: Lab 02 - JDBC Concepts - Features of JDBC 4.0 and JDBC 4.1.pdf
03

Review (Swing, Database, JDBC)

PHẦN 5 (PJF): XÂY DỰNG ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA
 • Buổi 01-03: Xây dựng đồ án cuối khóa (Tài liệu).
 • Buổi 03-06: Thực hiện xây dựng (Code)
 • Buổi 06-12: Bảo vệ đồ án
Buổi nội dung chi tiết
01
-
03

Xây dựng đồ án cuối khóa (Tài liệu).

 • Chọn đề tài (Ứng quản lý)
 • Phân tích bài toán
 • Phân tích và thiết kế hệ thống (UML)
 • Thực hành: Hướng dẫn viết tài liệu phân tích thiết kế theo UML
Buổi nội dung chi tiết
04
-
12

Review (Swing, Database, JDBC)

 • Thiết kế các màn hình chức năng
 • Xây dựng menu
 • Chức năng đăng nhập hệ thống
 • Quản lý phân quyền người dùng
 • Xử lý các chức năng của hệ thống
 • Các thao tác với cơ sử dữ liệu (Hiển thị, thêm, sửa, xóa,...)
 • Xử lý nghiệp vụ của ứng dụng
 • Thống kê số liệu
 • Lập báo cáo
 • Bảo vệ đồ án
 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất